h1.post-title{ font-size:20px;}

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2555

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2555 โดยยกเลิกประกาศฯ ฉบับเดิมซึ่งลงวันที่ 19 เมษายน 2555 ปรับปรุงวิธีการแบบฟอร์ม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และรักษาข้อมูลที่รัฐจำเป็นต้องมีเพื่อการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินในปีนี้สรุปได้ดังนี้

1. นิติบุคคลไทย  เอกสารการยื่นงบการเงินประกอบด้วย
- งบการเงินและรายงานการสอบบัญชี จำนวน 1 ชุด
- แบบนำส่งงบการเงิน (แบบใหม่) จำนวน 2 ชุด
- ในหน้างบดุลของบริษัท
ให้ระบุด้วยว่างบการเงินนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เท่าใด เมื่อวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ใด
2. นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการการลงทุนระหว่างประเทศนอกจากเอกสารตามข้อ 1 ต้องยื่นแบบ ส.บช. 3/1 อีก 1 ชุดสำหรับนิติบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
    2.1 บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
    2.2 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
    2.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
    2.4 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มีการลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การ-จัดตั้งกิจการสำนักงานสาขาหรือตัวแทนในต่างประเทศหรือการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมดของกิจการหรือของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี

3. การลงลายมือชื่อในงบการเงิน แบบ ส.บช. 3 และ แบบ ส.บช. 3/1
3.1 หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
3.2 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด (ยกเว้นงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดที่พิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีที่เป็นเล่ม ซึ่งได้พิมพ์ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทและลายมือชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทไว้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีการลงลายมือชื่อ)
3.3 ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศการลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)
ทุกหน้าหมายเหตุประกอบงบการเงินให้บุคคลตาม (1) - (3) จำนวน 1 คน ลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าสุดท้าย

4. วิธีการยื่นงบการเงิน ทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 ยื่นต่อสำนักข้อมูลธุรกิจ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้
4.2 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปที่สำนักข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
และแนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงผู้ยื่นงบการเงินพร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากร ซึ่งหากเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนถูกต้องจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงิน
4.3 การยื่นแบบ ส.บช. 3/1 ยื่นพร้อมกับแบบ ส.บช. 3 หรือยื่นแบบ ส.บช. 3/1 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ยื่นต่อส่วนสถิติดุลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
(3) ส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 0 - 2283 - 6299, 0 - 2283 – 5308
(4) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ไปที่ form45@bot.or.th
(5) ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.bot.or.th

อนึ่ง ขณะนี้เว็บกรมพัฒนาธุรกิจการมี เอกสาร ประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง "เจาะลึกงบการเงินรูปแบบใหม่และรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ปี 2554)" รุ่นที่ 3 - 4 (วันที่
18 ธันวาคม 2554)  หัวข้อ" มุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพ" วิทยากรโดยอาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย ให้ดาวน์โหลดฟรีผู้สนใจดาวน์โหลดได้ที่
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1478

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น