h1.post-title{ font-size:20px;}

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรพ.ศ. 2558

พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรพ.ศ. 2558

(๑) ต้องเป็นบริษัทฯที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ

(๒) บริษัทฯจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาและมีมีกำหนดครบสิบสองเดือนโดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(๓) ได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีและความผิดอาญาตามประมวลรัษฎากร สำหรับรายได้หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการกระทำตราสารก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่ใช้บังคับ กรณีถูกดำเนินก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ถูกตรวจสอบโดยมีหมายเรียก
(๓.๒) ไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน
(๓.๓) เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมหรือเป็นผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือกระทำการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีโดยแสดงรายจ่ายอันเป็นเท็จต่อกรมสรรพากร
(๓.๔) ไม่อยู่ระหว่างดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการหรือชั้นศาล