h1.post-title{ font-size:20px;}

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

ข่าว ปชส. 31 / 2553 เรื่อง กรมสรรพากรเตือนให้เสียภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กันยายน นี้

 ข่าว ปชส. 31 / 2553 เรื่อง กรมสรรพากรเตือนให้เสียภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กันยายน นี้

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/news31_53.pdf

กรมสรรพากรแจ้งเตือนบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจค้าขายต่างๆ ให้ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2553

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

ผู้ประกันตนเตรียมเฮ เพิ่มสิทธิ ประกันสังคม อีก 6 เรื่อง

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์คลอดลูก-ทำฟัน-โรคจิต-ทุพพลภาพ เผยสปส.ลงทุนครึ่งปีแรกฟันกว่า1.5หมื่นล้าน

นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ว่าสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนใน 6 เรื่อง ดังนี้ 1.เพิ่มค่าคลอดบุตรจากครั้งละ 12,000 บาท เป็น 13,000 บาท 2.เงินสงเคราะห์บุตรจากรายละ 350 บาท เป็น 400 บาท 3.ค่าทันตกรรมจากครั้งละไม่เกิน 250 บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง หรือ 500 บาท เป็นครั้งละ 300 บาท หรือปีละไม่เกิน 600 บาท 4.สิทธิในการให้บริการใส่รากฟันเทียม 5.เพิ่มสิทธิในกรณีรักษาโรคจิต 6.เพิ่มค่ารักษากรณีทุพพลภาพจากเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท เป็น 4,000 บาท

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

การจัดทำบัญชี

----------เมื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการวางแผนการดำเนินธุรกิจ คือ การเตรียมการในเรื่องการจัดทำบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เพื่อจะได้จัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย