h1.post-title{ font-size:20px;}

จดทะเบียนบริษัท

สำนักงาน เอสซีพีการบัญชี ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับการเริ่มกิจการใหม่ ซึ่งมีสิ่งที่จะต้องเตรียมการและ เตรียมตัวมากมาย และแนะนำข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทต่างๆ สำหรับกิจการของท่าน และให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนคณะบุคคล
2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน ฯลฯ
3. จดทะเบียนเลิก ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และชำระบัญชี
4. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของคณะบุคคล และนิติบุคคล
5. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


เอกสารที่ใช้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที่ท่านต้องเตรียมในเบื้องต้นดังนี้
.
1 – ชื่อของบริษัทใหม่ 3 ชื่อภาษาไทยและอังกฤษ
2 – สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน โดยระบุอาชีพ,เบอร์โทรและจำนวนหุ้นที่แต่ละท่านถือ
3 – จำนวนทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุ้น
4 – กรรมการบริษัทมีจำนวนกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
5 – วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
6 – สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของเจ้าบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
7 – กรณีมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 40% หรือเป็นกรรมการมีอำนาจเซ็นต์ ให้คนไทย
. ที่ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ แสดงยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย
8 - แผนที่ตั้งบริษัท
.
.
.
.

กรณี  จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ท่านต้องเตรียมข้อมูล และเอกสารในเบื้องต้นดังนี้
.
1 – ชื่อของห้างหุ้นส่วน 3 ชื่อภาษาไทยและอังกฤษ
2 – สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 ท่าน โดยระบุอาชีพ,
. เบอร์โทรและสัดส่วนหุ้นที่แต่ละท่านลงไว้
3 – จำนวนทุนจดทะเบียน
4 – หุ้นส่วนผู้จัดการมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
5 – วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
6 – สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของเจ้าบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
7 - แผนที่ตั้งห้างหุุ้นส่วน
.