h1.post-title{ font-size:20px;}

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ขยายเวลาใช้ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ไปจนถึง 31/7/2556

กรมสรรพากรจึงขยายระยะเวลาการใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/TIN13ExpandTime-010256.pdf

คาชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ตาม ที่กรมสรรพากรได้กาหนดให้ใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กาหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีในการปฏิบัติตามประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 และขยายเวลาให้ใช้เลขประจาตัว ผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นั้น
เนื่อง จากมีผู้ประกอบการจดทะเบียนจานวนมาก แจ้งว่า มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้เลขประจาตัว ผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก เหลืออยู่เป็นจานวนมาก ได้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกากับภาษี ใบรับและใบส่งของ เป็นต้น
กรมสรรพากรจึงขยายระยะเวลาการใช้ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีหน้าที่นาส่งภาษี