h1.post-title{ font-size:20px;}

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

ผู้ ประกอบการที่มีการจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ในแต่ละเดือนภาษีผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการนำภาษีขายหักออกจากภาษีซื้อ หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อผู้ประกอบการมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ นำไปเครดิตภาษีขายเดือนถัดไปได้

ภาษีขาย หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจาก ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่กิจการมีหน้าที่นำส่งกรมสรรพากร ในขณะที่ภาษีซื้อหมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บ ซึ่งเกิดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กิจการมีสิทธิขอคืนหรือนำไปเครดิตภาษีขายได้

การขอภาษีซื้อคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขายนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องระมัด ระวังว่า ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้นไม่มีสิทธินำมาขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ทุกประเภท เนื่องจากในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้กำหนดให้ภาษีซื้อบางชนิดผู้ประกอบการไม่ มีสิทธิขอคืนแต่นำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิถูกกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ 2 ครั้งต่อรอบระยะเวลาบัญชี คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีตามแบบ ภ...51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบ ภ...50 ที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคลครึ่งปี (...51) ได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 เป็นต้นมา โดยในช่วงต้นกำหนดให้เสียจากประมาณการกำไรสุทธิแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีการกำหนดให้เสียจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในครึ่งแรกของรอบระยะ เวลาบัญชี จึงขอนำประเด็นหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนาดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตารางค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์

ตารางค่าธรรมเนียม

การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
และการขอหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
บาท
1.การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ
1.1 การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด ฉบับละ100.-
1.2 การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับละ200.-
2. การตรวจเอกสาร
2.1 การตรวจคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของห้างหุ้นส่วน รายละ50.-
หรือบริษัทจำกัด
2.2 การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)ครั้งละ50.-
2.3 การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละ 50.-
3. การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองหน้าละ50.-
4. การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน รายการละ40.-
5. การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์
- ค่าบริการ ครั้งละ800.-
- ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระระเบียนละ 0.30
ในกรณีระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ ให้คิดทุกจำนวน
สองร้อยอักขระ เป็นหนึ่งระเบียน ระเบียนละ 0.30
เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน
หมายเหตุ "ระเบียน" หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล
ซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระในแต่ะละบรรทัด
6. การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล
- ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ3,000.-
- ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลรายละ60.-
- การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งละ3,000.-
หมายเหตุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูล
เป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล
หรือนับจากมีการถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บาท
1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 100.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000.-
2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน 2,000.-
3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน 400.-
4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 400.-
5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-
6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่ คนละ300.-
7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก คนละ300.-
8. จดทะเบียนแก้ไขทุน
8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ300.-
8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท 100.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท 5,000.-
9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนคนละ300.-
10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วนคนละ300.-
11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ 400.-
12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ 400.-
13. จดทะเบียนแก้ไขตรา 400.-
14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-
15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 400.-
16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี 400.-
19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-

จดทะเบียนบริษัทจำกัด
บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้50.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน)400.-
2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน
(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 50.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
(3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด5,000.-
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท
6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) 400.-
6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน
คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท 500.-
(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6.3 จดทะเบียนลดทุน 400.-
6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ 400.-
6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ 400.-
6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ400.-
6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 400.-
6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 400.-
6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-
6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา400.-
6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-
7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี 400.-
8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี 400.-
11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-

จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท 500.-
(นอกจากการเพิ่มทุน)
2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน
(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 1,000.-
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
(3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 250,000,000 บาท ขึ้นไป250,000.-
4. จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
4.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
4.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
4.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
5. จดทะเบียนควบบริษัท 10,000.-
6. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
6.1 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
6.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 1,000.-
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
6.3 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 250,000,000 บาท250,000.-
7. จดทะเบียนลดทุนบริษัท500.-
8. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุน500.-
9. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ500.-
10. จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่ คนละ500.-
11. จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)500.-
12. จดทะเบียนเลิกบริษัท500.-
13 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี500.-
14. จดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ500.-

แบบพิมพ์ที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนพาณิชย์
( แบบพิมพ์ที่แจกฟรี )
( แบบพิมพ์ที่จำหน่าย )
บาท
ห้างหุ้นส่วนบริษัท
แบบ บอจ. 1 , 2 , 3, 4
แบบ หส. 1 , 2
แบบ ก.
แบบ ว.
แบบ สสช. 1
แบบ ลช. 1 , 2 , 3 , 5 , 6
ห้างหุ้นส่วนบริษัท
- แบบจองชื่อนิติบุคคล 2 ฉบับ
- แบบ บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
- แบบหนังสือมอบอำนาจ
- แบบหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
- แบบรายงานการประชุมตั้งบริษัท
- แบบข้อบังคับ
- แบบวัตถุประสงค์เกษตรกรรม
- แบบวัตถุประสงค์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
- แบบวัตถุประสงค์พาณิชยกรรม
- แบบวัตถุประสงค์ธุรกิจบริการ
- แบบสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
- แบบสัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน
- แบบหนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัท

10.-
5.-
5.-
5.-
10.-
10.-
5.-
10.-
15.-
15.-
5.-
5.-
5.-
ทั่วไป
แบบ ต.ท. (คำขอตรวจเอกสาร)
แบบ ร.ท. (คำขอหนังสือรับรอง / สำเนา
เอกสาร / ใบแทนใบสำคัญฯ)
แบบ ส.บช. (แบบนำส่งงบดุลและบัญชี
กำไรขาดทุน)
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ โทร. 0 2547 5995
กองคลัง กลุ่มงานรายได้ โทร. 0 2547 4491 และ 0 2547 4941
หรือ www.dbd.go.th หรือ E-mail : finance@dbd.go.th