h1.post-title{ font-size:20px;}

ตรวจสอบบัญชี

ไม่ ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี
# ตรวจสอบและแสดงความเห็น ว่างบการเงินนั้นๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใดรวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ

ขอบเขตของงานบริการ

1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
2. รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชี
3.บริการจัดเตรียมรายละเอียด ประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)