h1.post-title{ font-size:20px;}

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลกิจการองค์การกุศล

   การส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายพร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานของกิจการ สำหรับองค์การกุศลสาธารณะ

rd.go.th/publish/18650.0.html

มูลนิธิ องค์การ สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การกุศลสาธารณะไปแล้ว เว้นแต่สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9 และข้อ 10 ของ “ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535” ดังต่อไปนี้

(1) ใบรับที่ออกให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้ระบุลำดับที่ได้รับการประกาศด้วย

(2) ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านไป ของผู้รับอนุมัติให้กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

กรมสรรพากร จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน หากปรากฏว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กำหนดตาม ประกาศฯ ดังกล่าว หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร กรมสรรพากรมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิกถอนการประกาศให้เป็นองค์การกุศล สาธารณะต่อไป

ประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2535

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น