h1.post-title{ font-size:20px;}

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ครั้งที่ 2-5/2554-2557 (2554

    สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ครั้งที่ 2-5/2554-2557 (2554)

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมได้ดังนี้

1) การจัดทำและนำเสนองบการเงินระหว่างกาลของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาลของกิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่าควรมีการออกประกาศสภาฯ เกี่ยวกับการจัดทำและนำเสนองบการเงินระหว่างกาลของกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะโดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูลได้ โดยไม่ถือว่าขัดกับข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2) การจัดทำตัวอย่างสำหรับการคำนวณและการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้เตรียมการเผยแพร่ตัวอย่างสำหรับการคำนวณ และการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานการ บัญชี และลดปัญหาในทางปฏิบัติของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับ TFRS for NPAE คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่าให้เผยแพร่คำถามที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการอบรมสัมมนาและทางอีเมล์ ในเว็บไซต์ของสภาฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน TFRS for NPAEs

4) Roadmap สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อกำหนด แนวทางตลอดจนกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการจัดทำและกำหนดให้มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน แต่ละฉบับมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงเนื้อหาของข้อกำหนดให้มีความเป็นปัจจุบันสอด คล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะได้เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรง กันเกี่ยวกับทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต่อไป

5) การจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการจัดประเภทของกิจการในประเทศไทย ในอนาคตอาจมีการจัดประเภทของกิจการในประเทศไทยออกเป็น 3 กลุ่ม ตามประเภทของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ได้แก่ (1) กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(PAEs) ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI (Market for Alternative Investment) ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย (2) กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือมีความพร้อม สูง(NPAEs ขนาดใหญ่และมีความพร้อมสูง) ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IFRS for SMEs ที่จะจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย (3) กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะอื่น(NPAEs อื่น) ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะฉบับปัจจุบัน ที่จะได้รับการปรับปรุงให้มีความซับซ้อนน้อยลงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ กิจการเล็กมากยิ่งขึ้น

fap.or.th/subfapannounce.php?id=516

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น