h1.post-title{ font-size:20px;}

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ค่าปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

กำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ และมีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับปีปฏิทิน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภ.ง.ด. 51 และเสียภาษีเงินได้ภายในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม นี้

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม จึงถือเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบดังกล่าวที่ไม่ต้องรับโทษทัณฑ์ทางภาษีอากรใด ๆ จึงหวังใจว่าท่านกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือผู้จัดการบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย รวมทั้งผู้อำนวยการของกิจการร่วมค้าคงจะได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 และชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีนี้ กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ต้องรับโทษทางภาษีอากรดังนี้

ประการแรก ค่าปรับทางอาญา ซึ่งกำหนดว่าหากยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วันต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าพ้น 7 วันไปแล้วต้องรับผิดเสียค่าปรับเต็มพิกัด คือ 2,000 บาท นอกจากนี้ หากมีเงินภาษีต้องชำระบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นยังต้องเสียเงินเพิ่มเพราะเหตุชำระล่าช้าดังนี้

กรณีชำระล่าช้าภายใน 2 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องเสีย

กรณีชำระล่าช้าเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องเสีย

กรณีชำระล่าช้าเกินกว่า 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี
ค่าปรับและเงินเพิ่มดังกล่าว แม้จะไม่มากแต่ก็น่าเสียดาย เพราะจะนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชีไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น