h1.post-title{ font-size:20px;}

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ฝึกหัดงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ลำดับที่ 1
แจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชี ก่อนเริ่มฝึกหัดงาน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยใช้ แบบ ผส.1
หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
 1. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อม ต้นฉบับแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 2. สำเนาพร้อมต้นฉบับใบรับรอง ผลการศึกษาตลอด หลักสูตร (Transcript) กรณีฝึกหัดงานระหว่างการ ศึกษา ให้ใช้ให้หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา ที่แสดงว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพ บัญชีกำหนดไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา และวิชาสอบ บัญชี ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งรวมทุกวิชาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสืออื่นใด ของทางราชการ ซึ่งใช้ในการแสดงตนได้
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
ลำดับที่ 2
รายงานการฝึกหัดงาน ปีละ 1 ครั้ง นับจากวันแจ้งฝึกหัดงาน โดยใช้ แบบ ผส.2 และฝึกหัดงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเวลาฝึกหัดงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 ชม.

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
 • เลขที่ คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
  หนังสือยืนยัน จากนิติบุคคลตามที่ได้ รายงานไว้ ในแบบรายงาน การฝึกหัดงาน สอบบัญชี ในแต่ละปีเพื่อยืนยันว่า ได้เข้าตรวจสอบบัญชี ของนิติบุคคล รอบปีบัญชีใด เป็นระยะเวลาเท่าใด
ลำดับที่ 3
เมื่อสิ้นสุดการฝึกหัดงาน เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเวลาฝึกหัดงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 ชม.แล้ว ให้ยื่นแบบคำรับรองของผู้ให้การฝึกงาน แบบ ผส.3

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
 • เลขที่คำขอ แจ้งการฝึกหัดงาน
  หนังสือยืนยัน จากนิติบุคคลตามที่ได้ รายงานไว้ ในแบบรายงาน การฝึกหัดงาน สอบบัญชีในแต่ละปี เพื่อยืนยันว่า ได้เข้าตรวจสอบบัญชี ของนิติบุคคล รอบปีบัญชีใด เป็นระยะเวลาเท่าใด (ในกรณีไม่ได้ยื่นในขั้นตอนการรายงานการฝึกหัดงาน)
ลำดับที่ 4
เมื่อเปลี่ยนผู้ให้การฝึกงาน จะต้องแจ้งต่อสภาวิชาชีพภายใน 1 เดือนนับแต่วันเปลี่ยนผู้ให้การ ฝึกหัดงาน โดยใช้ แบบ ผส.2 และ แบบ ผส.3 สำหรับผู้ให้การฝึกหัดงานคนเดิม และใช้ แบบ ผส.4 สำหรับผู้ให้การฝึกหัดงานคนใหม่

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
 • เลขที่ คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
  หนังสือยืนยัน จากนิติบุคคลตามที่ได้ รายงานไว้ ในแบบรายงาน การฝึกหัดงาน สอบบัญชี ของผู้ให้การฝึกหัดงานคนเดิมเพื่อยืนยันว่า ได้เข้าตรวจสอบบัญชี ของนิติบุคคล รอบปีบัญชีใด เป็นระยะเวลาเท่าใด
ลำดับที่ 5
ต้องผ่านการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบจะต้องสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญา และอยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชี หรือฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว วิชาที่ทดสอบ แบ่งเป็นหกวิชา คือ วิชาการบัญชี ๑ วิชาการบัญชี ๒ วิชาการสอบบัญชี ๑ วิชา การสอบบัญชี ๒ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ขอบเขต รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กำหนด
ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสอบผ่านทุกวิชา และได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ โดยผู้เข้ารับการทดสอบสามารถสะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้ไม่ เกินสามปี นับแต่วันที่ผ่านการทดสอบแต่ละวิชา
ลำดับที่ 6
เมื่อสอบผ่านครบทุกวิชาและได้หนังสือแจ้งสอบผ่านจากสภาพวิชาชีพแล้ว ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แบบ กบช.1 (ใช้แทนแบบของสภาฯชั่วคราว)

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
 1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 2. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน
 3. บัตรประจำตัวสอบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
http://www.fap.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น