h1.post-title{ font-size:20px;}

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจำกัด

กรรมการ คือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการบริษัทแทนผู้ถือ หุ้น  กรรมการของบริษัทอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ตามที่ที่ประชุมหรือข้อบังคับ ของบริษัทกำหนด
การแต่งตั้งกรรมการ
1.ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทจะเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดแรก
2.ต่อ ไปเมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีแต่ละปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม (โดย 2 ปีแรกหลังตั้งบริษัท  ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ใช้วิธีจับฉลากออก  ส่วนปีถัดไปให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดออก) และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง (กรรมการที่ออกจะถูกแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ก็ได้)
3.ในกรณีที่มีกรรมการออก จากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ  เช่น  ตาย  ลาออก  ล้มละลาย  และไร้ความสามารถ  ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกได้
4.ที่ ประชุมใหญ่ถือหุ้นเท่านั้นที่จะมีอำนาจถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งได้  การเปลี่ยนแปลงกรรมการทุกครั้งต้องจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
1.คำขอจดทะเบียน (แบบ  บอจ.1)
2.รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
3.กรรมการเข้าใหม่ (แบบ  ก.)
4.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้ขอจดทะเบียน
5.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
6.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7.สำเนาใบมรณบัตร (กรณีกรรมการถึงแก่ความตาย)


อัตราค่าธรรมเนียม
1.กรรมการออกจากตำแหน่ง (ไม่กำหนดจำนวน) รายการละ 400 บาท
2.กรรมการเข้าใหม่ คนละ 400 บาท
3.หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท


สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
1.สำนัก งานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียน ธุรกิจกลาง  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ชั้น 9 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี  หรือ  ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนทั้ง 7 แห่ง  หากสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนา ธุรกิจการค้าจังหวัดที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่


ข้อควรรู้เพิ่มเติม
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน  กรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน
ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้าบุคคลต่อไปนี้
1.กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร
(1)พนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่  ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่
(2)สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา  หรือ
(3)บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดได้แก่
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-กรรมการ และเจ้าหน้าที่หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดตามประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษัทกลางเรื่องกำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท จำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ ( ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2550
2.กรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ
(1)เจ้า หน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสำนักงานสังกัด กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน  ณ  ประเทศนั้น  หรือ  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว
(2)บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบกฎหมายแห่งประเทศนั้น  หรือ
(3)บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง


www.dbd.go.th

1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีทุกคน ขอบคุณมากสำหรับการแนะนำบริษัทเงินกู้ Paco ฉันติดต่อเขาเพราะว่าฉันมีคะแนนเครดิตแย่ 490 และเขาก็ซ่อมมันในระยะเวลาอันสั้นด้วยอัตราที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของฉัน ในที่สุดฉันก็ได้เงินกู้ 25,000 เหรียญแล้ว ฉันมีความสุขมากและขอบคุณสำหรับสิ่งที่ บริษัท เงินกู้ Paco ทำเพื่อฉัน...คุณอับอายทางการเงินหรือไม่ที่คุณไม่สามารถชำระหนี้และตั๋วเงินของคุณ คุณคิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่? อย่าเพิ่งรีบตอนนี้และคว้าสินเชื่อที่มีหลักประกันและค้ำประกันของคุณวันนี้ ติดต่อ Paco ทางอีเมล: pacoloancompany@gmail.com หรือ Whats-app เขาที่ +18172866412 หรือทางเว็บไซต์: https://pacoloancompany.wixsite.com/my-site-1

    ตอบลบ