h1.post-title{ font-size:20px;}

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
_________________

http://www.rd.go.th/publish/39296.0.html

ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคต่างๆ ของประเทศเป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ดังกล่าวไม่อาจประกอบกิจการตามปกติและไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีทุกประเภทในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา นั้น
กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้

๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานพื้นที่สาขา ที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร คือ
๑.๑ สำนักงานสรรพากรภาค ๔ ได้แก่
(๑) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. พระนครศรีอยุธยา ๑
(๒) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. พระนครศรีอยุธยา ๒
(๓) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. ชัยนาท
(๔) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. สิงห์บุรี
(๕) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. อ่างทอง
(๖) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. อุทัยธานี
(๗) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. ลพบุรี
(๘) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. ปทุมธานี ๑
(๙) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. ปทุมธานี ๒
(๑๐) ท้องที่ สส. ทุกแห่ง ใน สท. นนทบุรี
(๑๑) ท้องที่ สส. เมืองสระบุรี สส. แก่งคอย สส. บ้านหมอ สส. เสาไห้ สส. ดอนพุด สส. หนองโดน สส. เฉลิมพระเกียรติ ในสท. สระบุรี
๑.๒ สำนักงานสรรพากรภาค ๖ ได้แก่ ท้องที่ สส. บางเลน ใน สท. นครปฐม ๑
๑.๓ สำนักงานสรรพากรภาค ๗ ได้แก่
(๑) ท้องที่ สส. เมืองสุโขทัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีสำโรง ใน สท. สุโขทัย
(๒) ท้องที่ สส. เมืองนครสวรรค์ สส. ท่าตะโก สส. โกรกพระ สส. บรรพตพิสัย สส. ชุมแสง สส. ลาดยาว สส. พยุหะคีรี สส. ตาคลี สส. เก้าเลี้ยว ใน สท. นครสวรรค์
(๓) ท้องที่ สส. เมืองพิษณุโลก สส. บางระกำ สส. บางกระทุ่ม สส. เนินมะปราง สส. วังทอง สส. พรหมพิราม ใน สท. พิษณุโลก
(๔) ท้องที่ สส. ทุกแห่งใน สท. พิจิตร
๑.๔ สำนักงานสรรพากรภาค ๘ ได้แก่
(๑) ท้องที่ สส. เมืองเชียงใหม่ ๑ สส. เมืองเชียงใหม่ ๒ สส. หางดง สส. สารภี สส. ฮอด สส. แม่แจ่ม ใน สท. เชียงใหม่ ๑
(๒) ท้องที่ สส. ฝาง สส. สันทราย ใน สท. เชียงใหม่ ๒
๑.๕ สำนักงานสรรพากรภาค ๙ ได้แก่ ท้องที่ สส. วารินชำราบ ใน สท. อุบลราชธานี
๑.๖ สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ ได้แก่ ท้องที่ สส. ด่านซ้าย ใน สท. เลย

๒. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดังนี้
๒.๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการยื่นรายการตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะ สส. ที่อยู่ใน สท. สุโขทัย สท. นครสวรรค์ สท. พิษณุโลก และ สท. พิจิตร ตาม ๑.๓) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.๒ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๕๖ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.๓ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ หรือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.๔ ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะ สส. ที่อยู่ใน สท. สุโขทัย สท. นครสวรรค์ สท. พิษณุโลก และ สท. พิจิตร ตาม ๑.๓ ) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.๕ ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา ๗๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะ สส. ที่อยู่ใน สท. สุโขทัย สท. นครสวรรค์ สท. พิษณุโลก และ สท. พิจิตร ตาม ๑.๓) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.๖ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกรกฎาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะ สส. ที่อยู่ใน สท. สุโขทัย สท. นครสวรรค์ สท. พิษณุโลก และ สท. พิจิตร ตาม ๑.๓) เดือนภาษีสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๔ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๔ และเดือนภาษีพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.๗ ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกรกฎาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะ สส. ที่อยู่ใน สท. สุโขทัย สท. นครสวรรค์ สท. พิษณุโลก และ สท. พิจิตร ตาม ๑.๓) เดือนภาษีสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๔ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๔ และเดือนภาษีพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.๘ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกรกฎาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะ สส. ที่อยู่ใน สท. สุโขทัย สท. นครสวรรค์ สท. พิษณุโลก และ สท. พิจิตร ตาม ๑.๓) เดือนภาษีสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๔ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๔ และเดือนภาษีพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา ๙๑/๒(๖) แห่งประมวลรัษฎากร
๒.๙ ให้ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา ๑๐๓(๓)แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ อ.ส. ๔ ก. และแบบ อ.ส. ๔ ข. ซึ่งต้องยื่นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะ สส. ที่อยู่ใน สท. สุโขทัย สท. นครสวรรค์ สท. พิษณุโลก และ สท. พิจิตร ตาม ๑.๓) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓. สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒ ได้แก่ พื้นที่ สส. ควนกาหลง สส. ละงู ใน สท. สตูล ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีสิงหาคม ๒๕๕๔ เดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๔ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๔ และเดือนภาษีพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

๔. สำหรับท้องที่อื่นที่อยู่ระหว่างประสบภัยพิบัติอุทกภัย กรมสรรพากรจะได้ขออนุมัติจากรัฐมนตรีฯ เพื่อขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ดังกล่าวต่อไป

จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันกรมสรรพากร

4 พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น