h1.post-title{ font-size:20px;}

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำอย่างไร

1. เครื่องหมายการค้าคืออะไร
ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
2. เครื่องหมายการค้ามีกี่ประเภท
เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่า บริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่อง หมายบริการของบุคคลอื่น
เครื่องหมายรับรอง หมายความว่าเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรอง แหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ/วิธีการผลิตคุณภาพ หรือคุณลักษณะของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือ วิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

3. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้
 1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
 2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้งอห้ามตามกฎหมาย
 3. ไม่เป็นเครื่งอหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว
4. ลักษณะบ่งเฉพาะคืออะไร
 1. ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อนั้นทราบ และเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าอื่น
 2. ต้องไม่เป็นภาพ/คำ ข้อความหรือสิ่งที่ใช้กันทั่วไปทางการค้าขาย เช่น คำว่า น้ำปลา ใช้กับสินค้าน้ำปลา ถือว่า ไม่มีลักษณะบ่องเฉพาะ
5. อายุการคุ้มครอง
 1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน
 2. ต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยให้ยื่นคำขอต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ
6. การให้บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า
 1. นำรูปเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนไปขอตรวจค้นด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริการและตรวจรับคำขอชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 2. กรอกแบบฟอร์ม (ก.09) ขอตรวจสอบเครื่องหมาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจค้น ชั่วโมงละ 100 บาทและขอให้ระบุว่า เครื่องหมายจะใช้กับสินค้า/บริการ
7. การเตรียมคำขอจดทะเบียน (แบบ ก.01)
 1. คำขอจดทะเบียน (ก.01) พิมพ์ข้อความพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของหรือตัวแทน และปิดรูปเครื่องหมายขนาดกว้าง ยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ลงบนต้นฉบับและถ่ายสำเนาแบบ (ก.01) อีก 5 ชุด
 2. แนบรูปเครื่งอหมายการค้า/บริการ อีก 2 รูปใส่ซอง (รวมใช้รูป 6 รูป)
 3. แบบคำขอแสดงปฏิเสธ (ก.12) ใช้กรณีเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป
 4. คำร้องจดทะเบียนชุด (ก.13) ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอที่มีเครื่งอหมายที่มีลักษณะเดียวกันหลายคำขอ
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ก.18) ใช้กรณีมอบให้ผู้อื่นมาดำเนินการพร้อมปิดอากร 30 บาท ผู้รับมอบอำนาจ 1 คน (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริงที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน(กรณีเป็นนิติบุคคล)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทน (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ส่วนเกินขนาดรูปเครื่องหมายการค้า 5x5 ซม. จะต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนเกิน เซนติเมตรละ 100 บาท
8. ต่ออายุ
 1. คำขอต่ออายุ (ก.07) พิมพ์ข้อความระบุรายการสินค้าที่ต้องการต่ออายุและลงลายมือชื่อ
 2. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ก.06) ใช้กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เช่น สถานที่ส่งบัตรหมายรายการสินค้า เป็นต้น
เอกสารประกอบคำขอต่ออายุ
 1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริงที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (กรณ๊บุคคลธรรมดา)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ก.18) เปลี่ยนแปลงตัวแทน (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทน (ถ้ามี)
9. ค่าธรรมเนียม
 • การยื่นคำขอจดทะเบียน รายการสินค้า/บริการ  อย่างละ  500  บาท
 • การรับจดทะเบียน รายการสินค้า/บริการ  อย่างละ  300  บาท
 • การยื่นคำขอต่ออายุ รายการสินค้า/บริการ  อย่างละ  1,000  บาท
ที่มา ipthailand.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น