h1.post-title{ font-size:20px;}

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขยายระยะเวลาการปรับลดภาษี 3 ประเภท

กรมสรรพากร ได้ปรับขยายระยะเวลาการปรับลดภาษี 3 ประเภท ดังนี้

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะขยายระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 เพื่อความสมดุลและเป็นธรรม ผู้ที่มีรายได้น้อยจะชำระภาษีน้อย ผู้มีรายได้มากจะชำระภาษีมาก

          2. ภาษีนิติบุคคล ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 20 เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของภาคเอกชนขยายตัว สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ

          3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 ในอัตราร้อยละ 7 รวมภาษีท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นการบริโภคของประชาชนและลดค่าครองชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น