h1.post-title{ font-size:20px;}

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศอธิบดีเกี่ยวกับอากรแสตมป์ฯ ฉบับที่ 54

ประกาศอธิบดีเกี่ยวกับอากรแสตมป์ฯ ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศอธิบดีสรรพากรฯ ฉบับที่ 37 กำหนดให้ชำระอากรเป็นตัวเงินเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) สัญญาเช่าที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอื่นหรือแพสำหรับค่าเช่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเดิมกำหนดให้เฉพาะสัญญาที่ทำกับรัฐบาล องค์การรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เช่าและสัญญาเช่าอสังหาฯที่ ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินตามลักษณะแห่งตราสาร 1 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
(2) สัญญารับจ้างทำของที่มีสินจ้างตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเดิมกำหนดให้เฉพาะสัญญารับจ้างทำของที่ทำกับรัฐบาล องค์การรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปตามลักษณะแห่งตราสาร 4 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
โดยประกาศอธิบดีฉบับนี้ให้มีผลภายใน 60 วันนับตั้งแต่ลงราชกิจจา (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558)
ดังนั้น หลัง 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สัญญาเช่าที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอื่นหรือแพที่มีค่าเช่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปและสัญญารับจ้างทำของที่มีสินจ้างตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระอากรเป็นตัวเงิน จะซื้ออากรแสตมป์มาติดไม่ได้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rd.go.th/publish/54509.0.html ครับ


ที่มา facebook.com/taxationdotcom 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น